Pravidlá ochrany súkromia

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobních údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadení o ochrane osobných údajov). Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany a spracovania osobných údajov dotýkajú – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “nariadenie“) a zároveň zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách z účinnosťou dňa 1. februára 2022, ktorý do nášho právneho poriadku zavádza smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len “zákon”).  

Základné informácie a kto je správca

Naša spoločnosť LIOS, spol. s r.o., IČO: 31576451, IČ DPH: SK2020453127,  Rudohorská 30, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka: 897/S, je správcom vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tzn. určujeme ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom a po akú dlhú dobu.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: info@lios.sk

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu, plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete sami, a to z nasledujícich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
 • vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno, priezvisko, názov firmy,  fakturačné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy a všeobecného dodania tovaru a služieb.
 • vedenie účtovníctva
 • Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné a firemné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing – zasielanie newsletterov a akciových ponúk
 • Pokiaľ ste našim zákazníkom, zasielame vám novinky a akciové ponuky len na základe vašeho súhlasu po dobu 5 rokov od udelenia alebo po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu s odosielaním marketingových, informačných a komerčných emailov) zaslaného na adresu info@lios.sk
 • Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, nezasielame vám novinky a akciové ponuky. 
 • Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu platnosti premlčacích dôb, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Zásady používania cookies v spoločnosti LIOS, spol. s r.o.

Spoločnosť LIOS používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti LIOS používame cookies len na nutné účely. Používame ich napríklad na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používanie cookies

Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LIOS môžete vyjadriť súhlas s použitím cookies bez ohľadu na nastavenie vášho internetového prehliadača alebo odmietnúť ich používanie na začiatku navštívenia stránky v dolnej lište nastavenia cookies a súkromia. Väčšina prehliadačov má štandardne povolené prijímanie súborov cookies a umožňuje podrobnejšie všeobecné nastavenie cookies podľa potreby. 

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?

 • Nevyhnutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

Čo ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Alebo stačí používať niektorý z bežných internetových prehliadačov (napr. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) so zapnutou funkciou anonymného prehliadania, ktorá zabráni ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete ukladanie cookies úplne zakázať. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame obdobným spôsobom, ako v prípade prístupu z počítača.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. 
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré ale nespracovávame automaticky.Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové správy.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných správ, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete ľahko vyjadriť formou e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu s odosielaním marketingových, informačných a komerčných emailov) doručeného na e-mailovú adresu info@lios.sk .Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Firme LIOS veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Poskytovanie údajov mimo Europskú úniu

 • Nedochádza k poskytovaniu údajov mimo Európsku úniu.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“). Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy: info@lios.sk

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už pomocou tejto informačnej stránky so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
 • Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z e-mailových noviniek obmedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných informácií.)
 • Právo na prenositeľnosť Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme/pošleme v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujeme 30 dní.
 • Právo na vymazanie (zabudnutie)

Môžete požiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy, či iné daňové doklady) po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu na info@lios.sk. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému a zo systému záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní. O dokončení vymazania vás budeme informovať na váš e-mail. Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).S výnimkou prípadov uvedených vyššie máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
 • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
 • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
 • Osobné údaje sú spracované nezákonne
 • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení,e-maily s produktami a službami vám zasielame ak ste náš klient na základe nášho oprávneného záujmu.Ak klientom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov prostredníctvom e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu s odosielaním marketingových, informačných a komerčných emailov) zaslaného na e-mailovú adresu info@lios.sk

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018